Guangzhou Zunbo Medical Device Co. Ltd

Contact: Ms. Yan Xiong
Distributes in China South

Tel: 00 86-20-38012342/ 00 86-20-38012403
Fax: 00 86-20-38012409

Room 1103, West Tower
Guangzhou Chanzen Centre, No.108
Ti Yu Dong Road
510620 Guangzhou
China

xiongyan@zunbomed.com