Shanghai Biowave Technology Co. Ltd

Contact: Mr. Qingmeng Jiang
Distributes to China East

Tel: 00 86 21 643 129 70
Fax: 00 86 21 643 111 89

ZhoungFu Business Building 288
Zhao Jia Bang Road
CN-200031
Shanghai
China

bowu.long@aliyun.com