Affärsidé, mål och strategier

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Mål

Vitrolifes mål är att bli världsledande leverantör av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling. 

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
  • Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och utökad digital närvaro.
  • Bredda produkterbjudandet samt säkra ett lönsamt time-lapse-erbjudande.
  • Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

 

Strategi

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljnings­ökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljningstillväxt inom ferti­litetsområdet har under den senaste 6-årsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 21 procent per år. Den organiska tillväxten har drivits av att IVF-marknaden vuxit med 5–10 procent per år.

Vitrolife har även tagit marknadsandelar genom att bygga ut säljorganisationen och breddat produktportföljen. Under 2015 uppgick försäljningstillväxten i lokala valutor till 28 procent. Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över 3 år. Tillväxten i genomsnitt under åren 2013 till 2015 uppgick till 26 procent varför tillväxten översteg målet.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) har ökat under den senaste 6-årsperioden. Under 2015 uppgick den till 39 procent. Den ökade marginalen har uppnåtts genom en kombination av tillväxt, skalfördelar och ett internt effektiviseringsarbete. Bolaget redovisade därmed ett resultat för 2015 som översteg målet.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick 2015 till -0,5 gånger (-0,1). Under 2015 har nettoskulden minskat genom starkt kassaflöde från verksamheten. Vitrolifes skuldsättning i förhållande till målet ger utrymme till att finansiera förvärv de kommande åren genom ökad skuldsättning. 

Måluppfyllelse finansiella mål

Finansiella mål

Under den senaste 6-års-perioden har den genom-snittliga tillväxttakten (CAGR) varit 21 procent per år mätt i lokal valuta*

Årets ökning

 


 

Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) har ökat under 2015*

 

Rörelseresultat


Vitrolifes skuldsättning möjliggör lånefinansierade förvärv

Nettoskuld