Affärsidé, mål och strategier

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Mål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling. 

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
  • Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
  • Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
  • Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljnings­ökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent. 

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljning inom fertilitetsområdet har under den senaste treårsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 18 procent per år. Den organiska tillväxten har drivits av att IVF-marknaden vuxit med 5–10 procent per år. Vitrolife har även tagit marknadsandelar genom att bygga ut säljorganisationen och breddat produktportföljen. Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över tre år. Tillväxten i genomsnitt under åren 2014 till 2016 uppgick till 18 procent varför tillväxten understeg målet. 

Rörelsemarginal

Under 2016 uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 35 procent vilket innebär att marginalen minskade jämfört med 2015. Minskningen förklaras dels av att bolaget redovisade en extra­ordinär intäkt under 2015 relaterat till en återvunnen tilläggsköpeskilling och dels att bolaget hade engångskostnader 2016 relaterat till konsolideringen av time-lapseverksamheten. Vitrolifes mål avseende EBITDA-marginal uppgår till 30 procent. Bolaget redovisade därmed en rörelsemarginal för 2016 som översteg målet. 

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick 2016 till -0,5 gånger (-0,5). Vitrolifes skuldsättning i förhållande till målet ger utrymme till att finansiera förvärv de kommande åren genom ökad skuldsättning.

Måluppfyllelse finansiella mål

Under den senaste treårsperioden har den genomsnittliga tillväxttakten (CAGR) varit 18 procent per år mätt i lokal valuta*

 


 

Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) har ökat under 2016*


Vitrolifes skuldsättning möjliggör lånefinansierade förvärv