På Vitrolifes årsstämma den 4 maj 2006 beslutades bl.a. följande:

  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson och Madeleine Olsson-Eriksson samt nyval av Semmy Rülf, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Beslut om ändringar i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt i kraft den 1 januari 2006 samt ändringar av redaktionell karaktär. Beslutade ändringar var i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2.100.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.
  • Lars Hamberger valdes till Hedersordförande för en period om två år.

    På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.