På Vitrolifes årsstämma den 3 maj 2007 beslutades bl.a. följande:

  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson och Semmy Rülf samt nyval av Fredrik Mattsson, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Till revisor nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, för en mandatperiod om 4 år.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.900.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

    På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.