På Vitrolifes årsstämma den 29 april 2008 beslutades bl.a. följande:

  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson och Semmy Rülf samt nyval av Tord Lendau och Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
  • Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna, högst 400.000 stycken, skall erbjudas anställda i Vitrolife-koncernen.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.