På Vitrolifes årsstämma den 27 april 2009 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2008 med 0,40 kr per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2009.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Semmy Rülf, Tord Lendau samt Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet med 247.300 kronor genom indragning av 247.300 återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet med 391.057,14 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapital (fondemission) beviljades.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier. På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.