På Vitrolifes årsstämma den 26 april 2010 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2009 med 0,50 kr per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2010.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis samt nyval av Barbro Fridén, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

    På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.