På Vitrolifes årsstämma den 27 april beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2010 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2011.
  • Ändring av bolagsordningen, innebärande bland annat att revisorns mandattid är tre år och att kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod om tre år.
  • En ökning av styrelsearvodet till totalt 770.000 kronor (700.000), varav 220.000 kronor (200.000) till styrelsens ordförande och 110.000 kronor (100.000) till envar av de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.