På Vitrolifes årsstämma igår den 19 april beslutades bl.a. följande:

· Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2011 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 24 april 2012.

· Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

· Styrelsearvode skall oförändrat utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till styrelsens ordförande och 110.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 20 april 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen