På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med 1,00 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 8 maj 2014.
  • Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1.110.000 kronor, varav 330.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
  • Nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson till revisorer för en mandatperiod om 3 år.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.980.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

 

Göteborg 6 maj 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen