På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:

 

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2014 med 1,50 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 7 maj 2015.
  • Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.