På Vitrolifes årsstämma den 27 april beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2016 med 2,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 2 maj 2017.
  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.

  • Omval av Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om 3 år.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.