Beslut vid extra bolagsstämma i Vitrolife:

Med anledning av Vitrolifes erbjudande till aktieägarna i MediCult beslutade bolagsstämman den 19 februari 2009, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport.