På Vitrolifes årsstämma den 27 april 2017 beslutades:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensions­förmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

A. Fast grundlön

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer, en kvinna och fyra män. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 50 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 25 procent av årslönen. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till Bolagets omsättning och resultat (EBITDA). Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersätt­ningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall ej överstiga 5 800 000 kronor (inklusive sociala avgifter).

C.  Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)

I syfte att sammanlänka bolagsledningens intressen med aktieägarnas och för att uppmuntra till förvärv av aktier i Bolaget föreslås, i tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, att ett långsiktigt incitamentsprogram med följande huvudsakliga komponenter tillämpas för bolagsledningen samt vissa utvalda nyckelpersoner i Bolaget:

i.  8 anställda utöver bolagsledningen, totalt 14 anställda i Bolaget, föreslås omfattas av programmet (nedan benämnda deltagare).

ii. Om deltagare, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier med egna medel över Nasdaq Stockholm upp till ett visst belopp, skall Bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma nettobelopp, dvs. kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”).

Deltagare skall ha rätt att köpa aktier för ett belopp som står i relation till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Beloppsgränserna för respektive deltagares Matchningsbelopp är mellan 50 000 kronor och 200 000 kronor. Deltagare skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm. Dessa aktier skall enligt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare behållas i minst tre år.

iii.  Om villkoren enligt punkt iv. är uppfyllda skall Bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet, dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad (”Prestationsbeloppet”). Deltagare skall använda Prestationsbeloppet för att förvärva aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm. Dessa aktier skall enligt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare behållas i minst ett år.

iv.  Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet skall bland annat vara att deltagare fortfarande är anställd och under hela den inledande treårs­perioden behållit sina aktier förvärvade enligt punkt ii., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende Bolagets resultat (EBITDA) per aktie under räkenskapsåret 2019 har uppfyllts.

v. Den sammantagna kostnaden för Bolaget under perioden avseende ut­betal­ning av Matchnings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 5 400 000 kronor (inklusive sociala avgifter).

Övrigt

Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare tre till sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget har två utestående aktierelaterade incitamentsprogram enligt beslut på årsstämmorna 2015 respektive 2016 vars villkor väsentligen överensstämmer med vad som angivits under punkt C (Långsiktigt incitamentsprogram) ovan. Den sammanlagda kostnaden för Bolaget avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp enligt dessa båda program ska inte överstiga 10 000 000 kronor. Bolagets utestående åtagande i förhållande till dessa båda program utgörs av Prestationsbeloppen, vilka sammanlagt maximalt kan uppgå till cirka 2 600 000 kronor.

Bolaget har för närvarande inget utestående optionsprogram.