Senast vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre röstmässigt största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Sammansättningen av valberedningen inför Vitrolifes årsstämma 2018 offentliggjordes den 6 oktober 2017:

  • Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
  • Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
  • Hans Ek, företräder SEB investment management
  • Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 27 april 2017. 

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:
- val av ordförande på stämman.
- beslut om antalet styrelseledamöter.
- val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
- val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
- val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta.
- process för utseende av ny valberedning.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på en stämma kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg, och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.