Delårsrapport januari-juni 2005

2005-07-14 - 08:30

• Omsättningen ökade med 10 procent, till 60,8 MSEK (55,1). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 30,3 MSEK (25,6), motsvarande en ökning med 18 procent. Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 20 procent. • Bruttoresultatet ökade med 6 procent till 41,8 MSEK (39,3) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (71). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 13 procent till 21,3 MSEK (18,8) och bruttomarginalen var 70 procent (73). • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (8,6) för halvåret och 1,1 MSEK (3,2) för andra kvartalet. • Koncernens nettoresultat var 9,0 MSEK (9,2), varav 2,8 MSEK (3,0) för andra kvartalet. • Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,50). • Soliditeten ökade till 82 procent (80). • Valideringen av GIII seriens produkter vid anläggningen i Denver har slutförts. • Alla delar av ny kontorsbyggnad och lagerlokal i Kungsbacka tagna i bruk. Kungsbacka 14 juli 2005 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.