Delårsrapport januari-mars 2005

2005-05-10 - 10:00

• Omsättningen ökade med 3 procent, till 30,5 MSEK (29,5). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 6 procent. • Bruttoresultatet uppgick till 20,6 MSEK (20,5) och bruttomarginalen till 67 procent (69). • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (5,4). • Koncernens nettoresultat var 6,2 MSEK (6,1). • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,33). • Soliditeten ökade till 83 procent (78). • Försäljning av aktierna i Cellartis AB har medfört en realisationsvinst om 2,4 MSEK. • Försäljningsgodkännande i USA för ICSI™ har erhållits. • Patent, gällande användning av alanyl-glutamin i medier för embryon och stamceller, har godkänts i USA. • Kraftfull satsning har under perioden gjorts på marknadsföring, FoU och utbyggnad av produktionskapaciteten. Kungsbacka 10 maj 2005 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.