Bokslutskommuniké 2005:

2006-02-22 - 13:35

Q4: Försäljningen ökade med 23 procent

• Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 23 procent till 30,1 MSEK (24,6). För helåret 2005 uppgick omsättningen till 120,1 MSEK (103,9), en uppgång med 16 procent. • Bruttoresultatet för fjärde kvartalet ökade med 20 procent till 21,0 MSEK (17,4) och bruttomarginalen var 70 procent (71). Bruttoresultatet för helåret 2005 ökade med 11 procent till 82,9 MSEK (74,4) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (72). • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,8) för fjärde kvartalet och till 12,1 MSEK (13,8) för helåret 2005. • Resultatet efter finansiella poster var 2,9 MSEK (0,3) för fjärde kvartalet och 15,3 MSEK (12,5) för helåret 2005. • Koncernens nettoresultat var 2,9 MSEK (0,2) för fjärde kvartalet och 14,9 MSEK (12,7) för helåret 2005, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. • Resultat per aktie för helåret ökade till 0,81 SEK (0,69). • Soliditeten ökade till 83 procent (81). • Kassaflödet under det fjärde kvartalet uppgick till 2,5 MSEK (0,0), vilket innebar att kassaflödet för hela året också blev positivt, 3,1 MSEK (-6,5). • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005. • Efter periodens slut förvärvades Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning, under 2005 till en omsättning av 31,5 MSEK. • En ny produkt inom transplantationsområdet, Steen Solution™, godkändes för försäljning i Europa i januari 2006. Kungsbacka 22 februari 2006 Styrelsen Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.