Delårsrapport januari-juni 2006

2006-07-14 - 10:00

• Omsättningen ökade med 45 procent, till 88,4 MSEK (60,8). Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 42,5 MSEK (30,3), motsvarande en ökning med 40 procent. Den under första halvåret förvärvade produktlinjen, fertilitetsinstrument, ökade med 20 procent jämfört med föregående år (pro forma). • Bruttoresultatet uppgick till 59,2 MSEK (41,8), en ökning med 42 procent, och bruttomarginalen till 67 procent (69). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 37 procent till 29,1 MSEK (21,3) och bruttomarginalen var 69 procent (70). • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (6,5), vari ingår kostnader av engångskaraktär hänförliga till förvärvet av Swemed med 1,9 MSEK. I förra årets rörelseresultat ingick dessutom intäkt av engångskaraktär med 2,4 MSEK. Rensat för dessa poster ökade rörelseresultatet med 180 procent. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 4,2 MSEK (1,1). • Koncernens nettoresultat var 7,1 MSEK (9,0), varav 2,8 MSEK (2,8) för andra kvartalet. Orealiserad valutaeffekt på interna fordringar ingår med -1,8 MSEK (3,1). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 MSEK (1,7), varav 8,0 MSEK (2,5) för andra kvartalet. • Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (0,49). • Soliditeten uppgick till 78 procent (82). Kungsbacka 14 juli 2006 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.