Delårsrapport januari-mars 2006

2006-05-04 - 10:10

• Omsättningen ökade med 51 procent, till 46,0 MSEK (30,5). Exklusive förvärvade Swemed var ökningen 20 procent. • Bruttoresultatet uppgick till 30,1 MSEK (20,6), en ökning med 46 procent, och bruttomarginalen till 65 procent (67). • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (5,4). I förra årets rörelseresultat ingick post av engångskaraktär med 2,4 MSEK. Rensat för denna post ökade rörelseresultatet med 82 procent. • Koncernens nettoresultat var 4,3 MSEK (6,2). • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,34). • Soliditeten uppgick till 77 procent (83). • I januari 2006 förvärvades Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning. Swemed konsolideras från 1 januari 2006. Integrationen går enligt plan. • En ny produkt inom transplantationsområdet, Steen Solution™, godkändes för försäljning, så kallad CE-märkning, i Europa i januari. • ClearVision™ Embryo Transfer Catheter, för återförande av embryon till livmodern, godkändes för försäljning, så kallat 510(k) godkännande, i USA i februari. Kungsbacka 4 maj 2006 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.