Delårsrapport januari-september 2006

2006-10-26 - 09:45

• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 41,0 MSEK (29,2), motsvarande en ökning med 40 procent. Totalt för perioden ökade omsättningen med 44 procent, till 129,5 MSEK (90,0).

• Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 41 procent till 28,4 MSEK (20,2) och bruttomarginalen var 69 procent (69). Totalt för perioden uppgick bruttoresultatet till 87,6 MSEK (62,0), en ökning med 41 procent, och bruttomarginalen till 68 procent (69).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (3,2), motsvarande en rörelsemarginal om 15,9 procent. Totalt för perioden uppgick rörelseresultatet till 16,1 MSEK (9,7), vilket ger en rörelsemarginal om 12,5 procent. Rensat för poster av engångskaraktär fördubblades rörelseresultatet. Kostnader av engångskaraktär om 2,1 MSEK i årets resultat är hänförliga till förvärvet av Swemed. I förra årets rörelseresultat ingick dessutom intäkter av engångskaraktär med 3,6 MSEK.

• Koncernens nettoresultat var 6,0 MSEK (2,9) för tredje kvartalet, 13,1 MSEK (12,0) totalt. Orealiserad valutaeffekt på interna fordringar ingår för perioden januari till september med -2,0 MSEK (3,0).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 MSEK (8,5) för tredje kvartalet. Totalt för perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten 18,4 MSEK (10,2).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,16) för tredje kvartalet. Totalt för perioden var resultatet 0,66 SEK (0,65) per aktie.

• Soliditeten uppgick till 79 procent (83).
Kungsbacka 26 oktober 2006

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.