Delårsrapport januari-mars 2007

2007-05-03 - 09:45

• Omsättningen ökade med 7 procent till 49,2 MSEK (46,0). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 12 procent till 33,8 MSEK (30,1), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (65).

• Rörelseresultatet ökade med 48 procent och uppgick till 8,0 MSEK (5,4), vilket ger en rörelsemarginal om 16 procent (12).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 28 procent till 14,6 MSEK (11,4). Detta motsvarar en marginal om 30 procent (25).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,4 procent (12,9) av försäljningen.

• Koncernens nettoresultat blev 11,0 MSEK (4,3). Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 4,1 MSEK (-).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 MSEK (0,5).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,55 SEK (0,22).

• Soliditeten uppgick till 82 procent (77).Kungsbacka 3 maj 2007

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.