Delårsrapport januari-september 2007

2007-10-25 - 10:15

• Omsättningen ökade med 9 procent till 141,4 MSEK (129,5). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 44,6 MSEK (41,0), motsvarande en ökning med 9 procent. Korrigerat för negativa valutaeffekter var ökningen 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 11 procent till 97,5 MSEK (87,6), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (68). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 7 procent till 30,5 MSEK (28,4) och bruttomarginalen var 68 procent (69), trots extra kostnader i samband med lanseringen av helt ny produktserie.

• Rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 17,9 MSEK (16,1), vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent (12). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 4,1 MSEK (6,5).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 10 procent till 37,5 MSEK (34,2). Detta motsvarar en marginal om 27 procent (26). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader till 10,5 MSEK (12,6), en marginal om 24 procent (31).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,9 procent (14,0) av försäljningen, 14,4 procent (14,9) för tredje kvartalet.

• Koncernens nettoresultat ökade till 28,2 MSEK (13,1), varav 7,7 MSEK (6,0) för tredje kvartalet. Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 12,3 MSEK (-), varav 4,1 MSEK (-) för tredje kvartalet.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,0 MSEK (18,4), varav 5,6 MSEK (9,9) för tredje kvartalet.

• Resultatet per aktie ökade till 1,42 SEK (0,66), varav 0,39 SEK (0,30) för tredje kvartalet.

• Soliditeten uppgick till 83 procent (79).

• Lansering av ny produktserie inom Fertilitet, G5 serien.Kungsbacka 25 oktober 2007

Magnus Nilsson
Verkställande direktörKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.