Halvårsrapport januari-juni 2007

2007-07-13 - 11:15

• Omsättningen ökade med 10 procent till 96,8 MSEK (88,4). Rensat för valutaeffekter var ökningen 13 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 47,5 MSEK (42,5), motsvarande en ökning med 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 13 procent till 67,0 MSEK (59,2), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (67). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 14 procent till 33,3 MSEK (29,1) och bruttomarginalen var 70 procent (69).

• Rörelseresultatet ökade med 44 procent och uppgick till 13,8 MSEK (9,6), vilket ger en rörelsemarginal om 14 procent (11). För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 5,9 MSEK (4,2).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 25 procent till 27,0 MSEK (21,6). Detta motsvarar en marginal om 28 procent (24). För andra kvartalet var ökningen 22 procent till 12,4 MSEK (10,2), en marginal om 26 procent (24).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,6 procent (13,6) av försäljningen, 13,8 procent (14,3) för andra kvartalet.

• Koncernens nettoresultat ökade till 20,5 MSEK (7,1). Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 8,2 MSEK (-). Siffrorna för andra kvartalet var 9,5 MSEK (2,8) respektive 4,1 MSEK (-).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 12,3 MSEK (8,5), varav 7,3 MSEK (8,0) för andra kvartalet.

• Resultatet per aktie ökade till 1,04 SEK (0,36), varav 0,48 SEK (0,14) för andra kvartalet.

• Soliditeten uppgick till 83 procent (78).

• Lansering av ny produktserie inom Fertilitet, G5 serien, påbörjades efter rapportperiodens utgång.

• Nytt avtal med Cellartis inom utveckling av nya stamcellsmedier.


Kungsbacka 13 juli 2007

Styrelsen och verkställande direktörenKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.