Bokslutskommuniké 2007

2008-02-07 - 11:45

Q4: Försäljningstillväxt Fertilitet 20 procent i lokala valutor

• Ökad försäljning med 14 procent till 47,5 MSEK (41,8) under fjärde kvartalet. Den underliggande försäljningstillväxten var dock 17 procent, korrigerat för negativa valutaeffekter. För helåret 2007 uppgick omsättningen till 188,9 MSEK (171,3), en ökning med 10 procent. Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 13 procent.

• Försäljningstillväxt med 20 procent i lokala valutor inom Fertilitetsområdet under fjärde kvartalet.

• Ökat bruttoresultatet för fjärde kvartalet med 11 procent till 32,1 MSEK (28,9), bruttomarginalen var 68 procent (69). Kvartalets bruttoresultat har påverkats av extra kostnader i samband med lanseringen av ny produktserie. Bruttoresultatet för helåret 2007 ökade med 11 procent till 129,7 MSEK (116,5), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (68).

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,2 MSEK (3,9), motsvarande en rörelsemarginal om 7 procent (9). Reservation om 1 MSEK har skett, gällande osäkerhet i införseltullkodning för hela 2007. Rörelseresultatet för helåret 2007 ökade med 5 procent och uppgick till 21,0 MSEK (20,0), vilket ger en rörelsemarginal om 11 procent (12).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 10,4 MSEK (10,0), motsvarande en marginal om 22 procent (24). För helåret 2007 ökade rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader med 8 procent till 47,9 MSEK (44,2). Detta motsvarar en marginal om 25 procent (26).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 15,3 procent (14,6) av försäljningen för fjärde kvartalet, 14,2 procent (14,1) för helåret 2007.

• Koncernens nettoresultat ökade till 7,9 MSEK (2,1) för fjärde kvartalet, 36,1 MSEK (15,2) totalt för 2007. Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 4,1 MSEK (-) för fjärde kvartalet, 16,4 MSEK (-) totalt för året.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (5,4) för fjärde kvartalet, 21,3 MSEK (23,8) för helåret 2007.

• Resultatet per aktie ökade till 0,40 SEK (0,11) för fjärde kvartalet. För 2007 totalt ökade resultatet per aktie till 1,82 SEK (0,77)

• Soliditeten uppgick till 85 procent (81).

• Produkter för frysförvaring av embryon godkända i Kanada.

• Förvärv av aktiemajoritet i italiensk distributör efter periodens utgång.

• Annonsering av start av direkt marknadsföring av alla fertilitetsprodukter i Frankrike efter periodens utgång.Kungsbacka 7 februari 2008

Styrelsen


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.