Delårsrapport januari-mars 2008

2008-04-28 - 11:40

Stark försäljnings- och resultatutveckling

• Omsättningen ökade med 19 procent till 58,7 MSEK (49,2). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 20 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 20 procent till 40,5 MSEK (33,8), bruttomarginalen var 69 procent (69).

• Rörelseresultatet ökade med 33 procent och uppgick till 10,6 MSEK (8,0), vilket ger en rörelsemarginal om 18 procent (16).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 25 procent till 18,3 MSEK (14,6). Detta motsvarar en marginal om 31 procent (30).

• Koncernens nettoresultat blev 8,1 MSEK (11,0), vilket ger ett resultat per aktie om 0,41 SEK (0,55). Dock ingår i föregående års siffra aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK. Rensat för denna post ökade nettoresultatet med 18 procent.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK (5,0), en ökning med 34 procent.

• Soliditeten uppgick till 84 procent (82).

• Förvärv av aktiemajoritet i italiensk distributör.

• Annonsering av start av direkt marknadsföring av alla fertilitetsprodukter i Frankrike.

• Produkter för frysförvaring av embryon godkända i Kanada och i Europa.

• Produkter för provrörsbefruktning godkända i Ryssland.Kungsbacka 28 april 2008

Magnus Nilsson
Verkställande direktörKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.