Delårsrapport januari-september 2008

2008-10-22 - 11:00

Fortsatt stark tillväxt i omsättning, lönsamhet och kassaflöde från den löpande verksamheten

• Omsättningen ökade med 17 procent till 166,1 MSEK (141,4). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 19 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 50,9 MSEK (44,6), motsvarande en ökning med 14 procent. Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 15 procent. Under tredje kvartalet noterades en speciellt stor ökning för fertilitetsprodukter i Europa, 25 procent, vilken är Vitrolifes omsättningsmässigt största region.

• Bruttoresultatet ökade med 18 procent till 115,1 MSEK (97,5), bruttomarginalen var 69 procent (69). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 15 procent till 35,2 MSEK (30,5) och bruttomarginalen var 69 procent (68).

• Rörelseresultatet ökade med 21 procent och uppgick till 21,7 MSEK (17,9), vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent (13). För tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 24 procent och uppgick till 5,1 MSEK (4,1).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 19 procent till 44,5 MSEK (37,5). Detta motsvarar en marginal om 27 procent (27). För tredje kvartalet var ökningen 20 procent till 12,6 MSEK (10,5).

• Koncernens nettoresultat ökade med 25 procent rensat för föregående års aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 12,3 MSEK. Nettoresultatet blev 20,0 MSEK (28,2), vilket ger ett resultat per aktie om 1,01 SEK (1,42). För tredje kvartalet var nettoresultatet 5,9 MSEK (7,7) och resultat per aktie 0,30 SEK (0,39). I föregående års siffra ingår aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK.

• Soliditeten uppgick till 84 procent (83).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 50 procent och uppgick till 27,1 MSEK (18,0). Kassaflödet för tredje kvartalet var 5,8 MSEK (5,6).

• Planenligt förvärv av ytterligare 9 procent i italienska dotterbolaget A.T.S.

• Investering i ny, mer effektiv, produktionsanläggning i Göteborg.

• Återköp av egna aktier under perioden.

• Ny unik nål, Swemed Sense™, lanserad och godkänd för försäljning i Europa.

• Första lungtransplantationen med STEEN Solution™ utanför Sverige genomförd.

• Godkännande för klinisk studie med STEEN Solution™ i Kanada, vilken skall ligga till grund för ansökan om försäljningsgodkännande i USA och Kanada.

• De första tre transplantationerna i Kanada genomfördes vid periodens utgång.


Kungsbacka 22 oktober 2008

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.