Bokslutskommuniké 2008

2009-02-12 - 08:00

Q4: Vitrolife avslutar rekordstarkt 2008 med bästa försäljningen och kassaflödet någonsin

• Omsättningen ökade med 19 procent till 225,1 MSEK (188,9). Räknat i lokala valutor var tillväxten 17 procent. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 59,0 MSEK (47,5), motsvarande en ökning med 24 procent. I lokala valutor var tillväxten 12 procent.

• Bruttomarginalen var 69 procent (69). Bruttoresultatet ökade med 21 procent till 156,3 MSEK (129,7). För fjärde kvartalet ökade bruttoresultatet med 28 procent till 41,2 MSEK (32,1) och bruttomarginalen var 70 procent (68).

• Rörelseresultatet uppgick till 29,1 MSEK (21,0) motsvarande rörelsemarginal om 13 procent exklusive engångskostnad för flytt till ny produktionsanläggning. Det innebär en ökningstakt med 38 procent. Rörelseresultatet inklusive engångskostnad uppgick till 27,1 MSEK (21,0). För fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 135 procent till 7,5 MSEK (3,2) exklusive engångskostnad för flytt motsvarande en rörelsemarginal om 13 procent. Rörelseresultatet inklusive engångskostnad uppgick till 5,5 MSEK (3,2).

• Rörelseresultatet, före forsknings- och utvecklingskostnader om 30,7 MSEK, ökade med 21 procent till 57,8 MSEK (47,9). Detta motsvarar en marginal om 26 procent (25). För fjärde kvartalet var ökningen 27 procent till 13,3 MSEK (10,4).

• Koncernens nettoresultat ökade med 32 procent rensat för aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK (16,4) MSEK. Nettoresultatet blev 30,2 MSEK (36,1), vilket ger ett resultat per aktie om 1,52 SEK (1,82). För fjärde kvartalet var nettoresultatet 9,8 MSEK (7,9) och resultat per aktie 0,51 SEK (0,40).

• Soliditeten uppgick till 85 procent (85).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 101 procent och uppgick till 42,8 MSEK (21,3). Kassaflödet för fjärde kvartalet var 15,7 MSEK (3,3).

• Inflyttning i och driftsättning av ny mer effektiv produktionsanläggning i Göteborg genomfördes framgångsrikt under det fjärde kvartalet.

• Fortsatta återköp av egna aktier under perioden. Totalt återköptes 247 300 aktier under året.

• De fyra första transplantationerna med STEEN Solution™ genomfördes framgångsrikt i Kanada samt två transplantationer med STEEN Solution™ genomfördes i Manchester, England. Efter periodens utgång har ytterligare en transplantation genomförts i Kanada.

• Planenligt förvärv av ytterligare 10 procent i det italienska dotterbolaget A.T.S. efter periodens utgång.

• Bud på MediCult a/s lämnat efter periodens utgång.


Göteborg 12 februari 2009

Styrelsen


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61