Delårsrapport januari-juni 2009

2009-07-15 - 11:00

Stark omsättnings- och vinsttillväxt - ökade FoU- och marknadssatsningar

• Omsättningen ökade med 24 procent under andra kvartalet och uppgick till 70,2 MSEK (56,6). Försäljningen för första halvåret uppgick totalt till 142,0 MSEK (115,2). • Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 27 procent till 50,0 MSEK (39,3) och bruttomarginalen var 71 procent (70). Bruttoresultatet för första halvåret uppgick till 99,2 MSEK (79,9). • För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 7,8 MSEK (6,0), en ökning med 30 procent motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent (10,6). Rensat för engångskostnader (bud- och flyttrelaterade kostnader) hänförliga till första kvartalet var rörelsemarginalen 14 procent (14) för första halvåret. Vitrolife fullföljer samtidigt strategin att öka satsningarna på marknadsföring och produktportföljsutveckling samt att bygga ut supportorganisationen. • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade under andra kvartalet med 38 procent till 18,8 MSEK (13,6), motsvarande en marginal om 27 procent (24). • Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick 7,4 MSEK (6,0), en ökning med 22 procent och ett resultat per aktie om 0,38 SEK (0,31). Koncernens nettoresultat uppgick till 15,9 MSEK (14,3) för första halvåret. I nettoresultatet ingår engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flyttkostnader tillsammans uppgående till 3,9 MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under andra kvartalet och uppgick till 12,2 MSEK (14,6). • Soliditeten uppgick till 87 procent (83). • Ny marknadsorganisation etablerades i Japan. • Hitills mycket goda kliniska resultat från transplantationsstudien i Canada med STEEN solution™. • Utdelning med 0,40 SEK per aktie. Göteborg 15 juli 2009 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13