Delårsrapport januari-mars 2009

2009-04-27 - 11:00

Q1: Stark avslutning på ett rekordkvartal

• Omsättningen ökade med 22 procent till 71,8 MSEK (58,7). Räknat i lokala valutor var tillväxten 4 procent. Mars månad isolerat ökade med 38 procent och var den bästa månaden någonsin för Vitrolife.

• Bruttoresultatet ökade med 21 procent till 49,2 MSEK (40,5), bruttomarginalen var 69 procent (69).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,4 MSEK (10,6) en ökning med 19 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler som tillsammans uppgick till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent (18).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 21,0 MSEK (18,3) en ökning med 19 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler, motsvarande en rörelsemarginal på 29 procent (31).

• Koncernens nettoresultat uppgick till 12,4 MSEK (8,3) en ökning med 48 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler, vilket ger ett resultat per aktie om 0,62 SEK (0,41). Inklusive engångskostnader uppgick resultatet till 8,6 MSEK (8,3), vilket ger ett resultat per aktie om 0,43 SEK (0,41).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades under perioden av minskade rörelseskulder till följd av betalningar relaterade till flytten till nya lokaler, och uppgick till -3,2 MSEK (6,7).

• Soliditeten uppgick till 86 procent (84).

• Vitrolife förvärvade ytterligare 10 procent av aktierna i det italienska dotterbolaget A.T.S. Srl.

• Swemed Sense™ godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA)

• Vitrolife öppnade nytt försäljningskontor i Kina.

• Bud lades på MediCult a/s vilket senare drogs tillbaka

• Ny marknadsorganisation etablerades i Japan efter kvartalets utgångGöteborg 27 april 2009

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61
Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13
______________________________________________________________________________________________________________________