Delårsrapport januari-september 2009

2009-10-26 - 15:00

Starkt kassaflöde tack vare gynnsam tillväxt och god lönsamhet

• Omsättningen ökade med 28 procent under tredje kvartalet och uppgick till 65,2 MSEK (50,9). Försäljningen för de nio första månaderna uppgick totalt till 207,3 MSEK (166,1), en ökning med 25 procent. • Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 32 procent till 46,5 MSEK (35,2) och bruttomarginalen var 71 procent (69). Bruttoresultatet för de nio första månaderna uppgick till 145,7 MSEK (115,1), en ökning om 27 procent. • För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 7,2 MSEK (5,1), en ökning med 41 procent motsvarande en rörelsemarginal om 11 procent (10). Rensat för jämförelsestörande engångskostnader var rörelsemarginalen 13 procent (13) för de nio första månaderna. Dessa engångskostnader är hänförliga till första kvartalet gällande budet på MediCult a/s samt flyttkostnader tillsammans uppgående till ca 3,9 MSEK • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader stärktes under tredje kvartalet och gav en marginal på 25 procent (26). Detta innebar en ökning med 32 procent till 16,6 MSEK (12,6). • Koncernens nettoresultat ökade med 22 procent för tredje kvartalet till 7,3 MSEK (6,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,37 SEK (0,30). Koncernens nettoresultat uppgick till 23,3 MSEK (20,4) för de nio första månaderna. I nettoresultatet ingår engångskostnader enligt ovan uppgående till ca 3,9 MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under tredje kvartalet och uppgick till 15,3 MSEK (5,8). • Soliditeten uppgick till 88 procent (84). • Swemed Sense™ nålen godkändes för försäljning i Australien • Nytt samarbetsavtal med Cellartis AB tecknades Göteborg 26 oktober 2009 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13