Bokslutskommuniké 2009

2010-02-10 - 08:30

Q4: En stark avslutning på ett rekordår för Vitrolife

• Omsättningen ökade med 14 procent för fjärde kvartalet och uppgick till 67 MSEK (59). Räknat i lokala valutor var tillväxten 15 procent. För helåret uppgick försäljningen till 275 MSEK (225), motsvarande en ökning om 22 procent. Försäljningstillväxten i lokala valutor uppgick till 10 procent. • Bruttomarginalen var 70 procent (70) för fjärde kvartalet. Bruttoresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 47 MSEK (41). För helåret var bruttomarginalen 70 procent (69) och bruttoresultatet uppgick till 193 MSEK (156), motsvarande en ökning om 23 procent. • Under sista kvartalet ökade rörelseresultatet (EBIT) med 21 procent och uppgick till 7 MSEK (5). Rörelsemarginalen var 10 (9) procent. Rörelseresultatet för helåret var 30 MSEK (27), motsvarande en rörelsemarginal om 11 (12) procent. Det innebär en ökningstakt med 12 procent. Rensat för engångskostnader poster bestående av flyttkostnader samt bud på MediCult under första halvåret var ökningstakten 18 procent. • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade under fjärde kvartalet med 23 procent och uppgick till 16 MSEK (13), motsvarande en marginal om 24 procent (22). För helåret 2009 var motsvarande ökning 19 procent och uppgick till 69 MSEK (58). Det innebär en marginal om 25 procent (26). • Koncernens nettoresultat ökade med 14 procent under fjärde kvartalet rensat för aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässigt underskottsavdrag om 4 MSEK (4). Nettoresultatet blev 11 MSEK (10), vilket ger ett resultat per aktie om 0,56 SEK (0,51). Nettoresultatet för helåret blev 34 MSEK (30), vilket ger ett resultat per aktie om 1,75 SEK (1,52) • Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet var 17 MSEK (16). Kassaflödet för året uppgick till 42 MSEK (43). • Nettofordran uppgick till 6 MSEK (7). • Soliditeten uppgick till 87 procent (85). • Vitrolife förvärvade sin distributör i Storbritannien och Irland, IVF Limited. • VINNOVA meddelade att de kommer stödja Vitrolifes forskningsprojekt kring stamceller med 3,6 MSEK. • Patientrekryteringen av den kliniska studien i Kanada med STEEN Solution™ avslutad efter periodens utgång. • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,50 SEK per aktie Göteborg 10 februari 2010 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13