Delårsrapport januari – september 2010

2010-11-02 - 08:30

God underliggande tillväxt med fortsatta strategiska investeringar och förbättrad tillväxtpotential

Perioden i korthet

 • Tillväxten i lokala valutor var 13 procent. Försäljningen uppgick till 217 MSEK (207), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 11 procent och uppgick till 58 MSEK (53).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 3 procent och uppgick till 25 MSEK (24). Rörelsemarginalen var 11 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 2 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies (se nedan händelser efter periodens utgång)ökade rörelseresultatet med 10 procent och uppgick till 26 MSEK (24). 
 • Nettoresultatet uppgick till 30 MSEK (23).
 • Utdelning med 0,50 (0,40)SEK per aktie.

 Tredje kvartalet

 • Tillväxten i lokala valutor var 11 procent. Försäljningen uppgick till 68 MSEK (65), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före FoU-kostnader var i princip oförändrad mot föregående år och uppgick till 17 MSEK (17). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 18 procent och uppgick till 6 MSEK (7). Rörelsemarginalen var 9 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 1 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies (se nedan händelser efter periodens utgång) var rörelseresultatet oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 7(7) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 11 MSEK (7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,55 SEK (0,37).
 • Det operativa kassaflödet var 7 MSEK (15).
 • Ny studie visar förbättrad överlevnad med Perfadex.
 • Lansering av ny generation av tillväxtfaktorer och cytokiner för stamcellsodling.
 • Utveckling av ny kompletterande produktserie av laboratorietillbehör för fertilitetsbehandling tillsammans med HertART.

 Efter periodens utgång

 • Förvärv av produkter och tillverkningsenhet från Conception Technologies Inc, San Diego, USA. Detta innebär breddande av fertilitetsproduktlinjen och ökad marknadsposition i framför allt Nordamerika.

Göteborg 2 november 2010

 

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

 


Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13