Bokslutskommuniké 2010

2011-02-09 - 08:30

Ett kvartal med rekordomsättning avslutade året som lagt grunden för en högre tillväxttakt

Fjärde kvartalet

 • Omsättningstillväxten var 29 procent (lokala valutor). Försäljningen uppgick till 81 MSEK (67), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK. Omsättning för den under fjärde kvartalet förvärvade verksamheten i San Diego ingår med 5 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28 procent och uppgick till 9 MSEK (7). Rörelsemarginalen var 11 (10) procent. Engångskostnader om 0,3 MSEK ingår avseende förvärvet av Conception Technologies. Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 9 procent och uppgick till 18 MSEK (16).
 • Resultat före skatt uppgick till 11 MSEK (7). Nettoresultatet uppgick till -1 MSEK (11), vilket gav ett resultat per aktie om -0,04 SEK (0,56).
 • Det operativa kassaflödet var 21 MSEK (17).
 • Förvärv av produkter och tillverkningsenhet från Conception Technologies Inc., San Diego, USA.
 • Lansering av ny generation av tillväxtfaktorer och cytokiner för stamcellsodling.

Året i korthet

 • Omsättningstillväxten var 17 procent (lokala valutor). Försäljningen uppgick till 298 MSEK (275), motsvarande en ökning om 8 procent i SEK. Omsättning för den förvärvade verksamheten i San Diego ingår med 5 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9 procent och uppgick till 33 MSEK (30). Rörelsemarginalen var 11 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 2 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies ökade rörelseresultatet med 15 procent och uppgick till 35 MSEK (30) motsvarande en rörelsemarginal om 12 procent. Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 10 procent och uppgick till 76 MSEK (69).
 • Resultat före skatt ökade med 32 procent till 41 MSEK (31). Nettoresultatet uppgick till 29 MSEK (34).
 • Utdelning med 0,50 (0,40) SEK per aktie.
 • Samarbetsavtal slöts med Finn-Medi Research Ltd avseende stamcellsområdet.
 • Den kliniska studien med STEEN SolutionTM presenterade goda behandlingsresultat.
 • Samarbetsavtal slöts med University of Melbourne avseende utveckling av produkter för stamcellsodling.
 • Samarbetsavtal slöts med HertART Aps för utveckling av ny produktserie av laboratorietillbehör för fertilitetsbehandling. Lansering beräknad till första kvartalet 2011. En intresseandel i HertART Aps förvärvades av Vitrolife.
 • Goda kliniska resultat presenterades för multicenterstudien på Swemed SenseTM.
 •  Ny studie visar förbättrad överlevnad med Perfadex®.

Efter periodens utgång

 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,50) per aktie.

Göteborg den 9 februari 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Queries should be addressed to:

Magnus Nilsson,  CEO; phone +46 31 721 80 61

Anne-Lie Sveder, CFO, phone +46 31 721 80 13