Bokslutskommuniké 2011

2012-02-07 - 08:30

Ett kvartal med rekordomsättning och engångskostnader

Fjärde kvartalet

 • Omsättningstillväxten var 19 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 95 MSEK (81), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 MSEK (9). Rörelsemarginalen var 4 procent (11). Engångskostnader ingår om 7 MSEK och består av ersättning till tidigare VD, nedskrivning av ett utvecklingsprojekt samt utrangering av en produktionsutrustning. EBIT exklusive engångskostnader uppgick till 11 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11 procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 4 MSEK (11). Nettoresultatet uppgick till 2 MSEK (-1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,11 SEK (-0,04).
 • Det operativa kassaflödet var 10 MSEK (21).
 • Magnus Nilsson lämnade över koncernansvaret för att helt kunna fokusera på Vitrolifes transplantationsområde, Xvivo, som blir en mer fristående enhet inom Vitrolife. Thomas Axelsson utsågs till tf VD.

Helåret

 • Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 356 MSEK (298), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24 procent och uppgick till 41 MSEK (33). Rörelsemarginalen var 11 procent (11). Engångskostnader ingår om 7 MSEK och består av ersättning till tidigare VD, nedskrivning av ett utvecklingsprojekt samt utrangering av en produktionsutrustning. EBIT exklusive engångskostnader uppgick till 48 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13 procent.
 • Resultat före skatt ökade med 9 procent till 45 MSEK (41). Nettoresultatet uppgick till 31 MSEK (29).
 • Vitrolife fick som första företag i Kina regulatoriskt godkännande för en hel serie av odlingsmedier för provrörsbefruktning (IVF).
 • Studie visade att EmbryoGlue®, en av Vitrolife patenterad produkt, ökar chansen för infertila att få barn.
 • Klinisk studie med goda resultat vid användande av STEEN Solution™ publicerades i framstående vetenskaplig tidskrift. Totalt har nu ca 100 patienter fått nya lungor med hjälp av STEEN Solution™.
 • Ökad tillväxtpotential för Vitrolife i Kina – regulatoriskt godkännande erhölls för instrument som används vid IVF.
 • Regulatoriskt godkännande av aspirationsnålar i Japan, den näst största IVF marknaden globalt.
 • Amerikansk studie med STEEN Solution™ påbörjades och hittills har 7 av totalt planerade 12 transplantationer utförts.
 • Magnus Nilsson lämnade över koncernansvaret för att helt kunna fokusera på Vitrolifes transplantationsområde, Xvivo, som blir en mer fristående enhet inom Vitrolife. Thomas Axelsson utsågs till tf VD.

Efter årets utgång

 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,60) per aktie.


Göteborg 7 februari 2012

VITROLIFE AB (publ)

Styrelsen


Kontaktpersoner:

VD Thomas Axelsson, telefon 0708-17 99 76

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 februari 2012 kl. 08:30.