Delårsrapport januari-mars 2012

2012-04-19 - 15:00

Stark försäljningstillväxt i Asien och förstärkt rörelseresultat

Första kvartalet i korthet

  • Omsättningstillväxten var 11 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 100 MSEK (88), motsvarande en ökning om 13 procent i SEK. Fertilitetsförsäljningen i Asien ökade med 50 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 MSEK (10), motsvarande en ökning om 49 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (12).
  • Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (12). Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,47 SEK (0,45).
  • Det operativa kassaflödet var 14 MSEK (4).
  • Styrelsen beslutade att inleda förberedelser för en avknoppning av transplantationsverksamheten. Avknoppningen planeras ske under andra halvåret 2012 genom utdelning av aktierna i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB i enlighet med "Lex Asea".
  • Per 31 mars hade det erforderliga antalet patienter, 12 stycken, transplanterats i STEEN Solution™-studien i USA, vilken syftar till att utgöra underlag för ansökan om försäljningsgodkännande i USA.

Göteborg 19 april 2012
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2012 kl. 15:00.