Bokslutskommuniké 2012

2013-02-07 - 08:30

Hög tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 24 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 98 MSEK (82), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 MSEK (2), motsvarande en rörelsemarginal om 12 procent (2).
 • Den 1 oktober delades transplantationsverksamheten ut till aktieägarna i Vitrolife varför den redovisas i rapporten som avvecklad verksamhet. Utdelningen medförde en icke-skattepliktig finansiell reavinst i Vitrolifekoncernen om 303 MSEK, vilket var mellanskillnaden av marknadsvärdet på Xvivo aktierna vid notering och det bokförda värdet på Xvivos nettotillgångar i Vitrolife vid utdelningstillfället.
 • Vitrolife slutförde förvärvet av Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern. Förvärvet har bidragit med 3 MSEK till koncernens intäkter under fjärde kvartalet.
 • Ytterligare två stämningar i USA inlämnade mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag avseende transplantationsprodukten Perfadex®. Eftersom produkterna sålts före utdelningen av Xvivo hanterar Vitrolife stämningarna även framgent.

Helåret

Koncernen inklusive avvecklad verksamhet:

 • Försäljningen uppgick till 404 MSEK (356).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 MSEK (41).

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 18 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 362 MSEK (308), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50 MSEK (21), motsvarande en rörelsemarginal om 14 procent (7).
 • Resultat före skatt exklusive reavinst Xvivo uppgick till 50 MSEK (23).
 • Det operativa kassaflödet var 58 MSEK (22).
 • Thomas Axelsson utsågs till VD för Vitrolife.
 • Studie presenterades på ESHRE-konferensen som visade att Vitrolifes patenterade produkt EmbryoGlue® återigen visat sig förbättra chansen till graviditet.
 • Vitrolife förvärvade Cryo Management Ltd.

Efter årets utgång

 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,60) per aktie.

Göteborg 7 februari 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 februari 2013 kl. 08:30.