Bokslutskommuniké 2013: Hög tillväxt och förbättrad lönsamhet

2014-02-06 - 08:30

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 124 MSEK (98), motsvarande en ökning med 26 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22 MSEK (12), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (12). Kvartalet påverkades av en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende Labware om 9 MSEK (-).
 • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, Fertilitet, om inte annat anges.
 • Nettoresultatet uppgick till 15 MSEK (0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,77 SEK (-0,01).
 • Kontraktstillverkning av STEEN Solution för Xvivo Perfusion AB avslutades.
 • Utökat samarbete med Biolamina AB inom stamcellsområdet resulterade i att Vitrolife investerade 4 MSEK i en riktad emission i Biolamina.

Helåret

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 453 MSEK (362), motsvarande en ökning med 25 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 MSEK (50), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (14).
 • Nettoresultatet uppgick till 57 MSEK (27), vilket gav ett resultat per aktie om 2,84 SEK (1,36).
 • Integration av Cryo Management Ltd, som förvärvades under slutet av 2012, med fokus på försäljning av Primo Vision.
 • Förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget HertArt ApS som utvecklat Labware-sortimentet.

Efter årets utgång

 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1,00 SEK (0,60).
 • I samband med bokslutet har styrelsen beslutat att höja målet för rörelsemarginalen till 17 procent mot tidigare 15 procent samtidigt som ambitionen för tillväxt ligger kvar på 20 procent.

Göteborg 6 februari 2014

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 6 februari 2014 kl. 08:30