Delårsrapport januari-mars 2015: God tillväxt och förstärkt resultat

2015-04-28 - 08:00

  • Försäljningen uppgick till 162 MSEK (119), motsvarande en ökning med 36 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 19 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Unisense FertiliTech A/S om 22 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 4 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 MSEK (36), motsvarande en marginal om 33 procent (31). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 12 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 35 MSEK (22), vilket gav ett resultat per aktie om 1,61 SEK (1,12).

Göteborg 28 april 2015

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 28 april 2015 kl. 08:00