Bokslutskommuniké 2015: Fortsatt lönsam tillväxt

2016-02-05 - 08:30

Fjärde kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 199 MSEK (137), motsvarande en ökning med 45 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 38 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81 MSEK (44), motsvarande en marginal om 41 procent (32).
  • Nettoresultatet uppgick till 57 MSEK (28), vilket gav ett resultat per aktie om 2,63 SEK (1,39).

Helåret 2015:

  • Försäljningen uppgick till 722 MSEK (511), motsvarande en ökning med 41 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 28 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 279 MSEK (167), motsvarande en marginal om 39 procent (33).
  • Nettoresultatet uppgick till 183 MSEK (109), vilket gav ett resultat per aktie om 8,42 SEK (5,46).

Efter årets utgång:

  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 2,40 SEK (1,50) per aktie.
  • Beslut att under 2016 konsolidera koncernens time-lapse verksamhet till dotterbolaget Vitrolife A/S i Danmark.

Göteborg 5 februari 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2016 kl. 08:30