Delårsrapport Januari – Juni 2011

2011-07-14 - 08:30

Tredje kvartalet i rad med tillväxt kring 30 procent och stark resultatutveckling

Andra kvartalet i korthet

 • Omsättningen ökade med 31 procent i lokala valutor andra kvartalet. Försäljningen uppgick till 88 MSEK (73), motsvarande en ökning om 19 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK 13 (9), vilket motsvarar en ökning med 45 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent (12). Rörelseomkostnaderna som andel av försäljningen minskade till 51 procent (59). Rörelseresultatet före FoU-kostnader uppgick till 24 MSEK (20) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28 procent (27).
 • Resultat före skatt ökade med 51 procent till MSEK 15 (10). Nettoresultatet uppgick till 10 MSEK (9), beräknad skatt ingår med 5 MSEK (0). Betalning av skatt sker tidigast i samband med Q1 2012. Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,48).
 • Det operativa kassaflödet var 11 MSEK (13). Förändringen mot föregående år hänför sig främst till ökning av kundfordringar och lager av råvaror som en följd av starkt ökande försäljning samt ökad tillväxt för bolaget som helhet.
 • Utdelning med 0,60 (0,50) SEK per aktie, totalt 11 735 914 SEK (9 776 429).
 • Det totala antalet aktier i Vitrolife AB (publ) ökades under kvartalet med 2 912 aktier och uppgår till 19 562 769 aktier. Ökningen av antalet aktier avser utnyttjande av optionsrätter för nyteckning av aktier med anledning av Vitrolifes personaloptionsprogram 2008/2011 vilket avslutades 31 maj 2011. Totalt har 9 912 aktier tecknats genom utnyttjande av optionsprogrammet.
 • Vitrolife får som första företag i Kina regulatoriskt godkännande för en hel serie av odlingsmedier för IVF.
 • Studie visar att EmbryoGlue®, en av Vitrolife patenterad produkt, ökar chansen för infertila att få barn.
 • Lansering av nytt frysmedium för humana embryonala stamceller.
 • Klinisk studie med goda resultat vid användande av STEEN Solution™ publicerad i framstående vetenskaplig tidskrift. Totalt har nu över 90 patienter fått nya lungor med hjälp av STEEN Solution™.
 • Ytterligare europeiska sjukhus, bland annat i Sverige, Italien och Tyskland rapporterar om sina första kliniska transplantationer med STEEN Solution™.

Första halvåret i korthet

 • Omsättningen ökade med 29 procent i lokala valutor första halvåret 2011. Omsättningen uppgick till 176 MSEK (149), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23 MSEK (19), vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 13 procent (13). Rörelseomkostnaderna som andel av försäljningen minskade till 53 procent (57). Rörelseresultatet före FoU-kostnader uppgick till 46 MSEK (41) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 26 procent (28).
 • Resultat före skatt ökade med 33 procent och uppgick till 27 MSEK (20). Nettoresultatet uppgick till 19 MSEK (19), beräknad skatt ingår med 8 MSEK (1). Betalning av skatt sker tidigast i samband med Q1 2012. Resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,98).

Göteborg den 14 juli 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13