Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2011-09-30 - 08:30

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2012:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB

Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder

Martin Lewin, företräder Eccenovo AB

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 27 april 2011.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 19 april 2012 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080,

400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 30 september 2011

Vitrolife AB (publ)


Kontaktpersoner:

Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld, telefon 08-614 00 20.

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13