Årsredovisning 2011

2012-03-26 - 11:00

Idag publicerar Vitrolife sin svenska årsredovisning för 2011. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.vitrolife.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras per post under vecka 14. Distribution sker till Vitrolifes från förra året nytillkomna nordiska aktieägare samt kvarstående aktieägare som begärt utskick.

Tryckt årsredovisning kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg den 26 mars 2012

VITROLIFE AB (publ)Kontaktperson:

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 mars 2012 kl. 11:00