Delårsrapport januari - juni 2012

2012-07-13 - 08:30

Förstärkt rörelseresultat och fortsatt stark tillväxt i Asien

Andra kvartalet

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

  • Omsättningstillväxten var 20 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 109 MSEK (88), motsvarande en ökning om 25 procent i SEK.
  • Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 21 procent i lokala valutor samt 25 procent i SEK och genererades främst av fortsatt stark försäljningstillväxt i Asien. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 18 procent i lokala valutor och 25 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 MSEK (13), motsvarande en ökning om 32 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (14). Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (15). Nettoresultatet uppgick till 13 MSEK (10), vilket gav ett resultat per aktie om 0,67 SEK (0,51).
  • Utdelning med 0,60 (0,60) SEK per aktie, totalt 11 737 661 SEK (11 735 914).
  • Thomas Axelsson utsedd till VD för Vitrolife.
  • Vitrolife ingick avtal om att förvärva Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern.
  • Ansökan om försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i USA skickades efter balansdagen in till det amerikanska läkemedelsverket, FDA.

Första halvåret

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

  • Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 209 MSEK (176) motsvarande en ökning om 19 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 15 procent i lokala valutor och 18 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 17 procent i lokala valutor och 24 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32 MSEK (23), motsvarande en ökning om 40 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (13). Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (27). Nettoresultatet uppgick till 23 MSEK (19), vilket gav ett resultat per aktie om 1,15 SEK (0,96).
  • Styrelsen beslutade att inleda förberedelser för en avknoppning av transplantationsverksamheten. Avknoppningen planeras ske under andra halvåret 2012 genom utdelning av aktierna i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB i enlighet med "Lex Asea".

Göteborg 13 juli 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 13 juli 2012 kl. 08:30.