Delårsrapport januari – september 2012

2012-11-01 - 08:30

Fortsatt stark tillväxt samt beslut om utdelning av Transplantation

Tredje kvartalet

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

 • Omsättningstillväxten var 17 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 97 MSEK (85), motsvarande en ökning om 14 procent i SEK.
 • Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 16 procent i lokala valutor samt 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 23 procent i lokala valutor och 22 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 MSEK (14). Rörelseresultatet belastades av engångskostnader om 5 MSEK inför etablering av Xvivo som fristående noterat bolag. Rensat för dessa uppgick rörelseresultatet till 18 MSEK (14) motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (17).
 • Nettoresultatet uppgick till 8 MSEK (10), vilket gav ett resultat per aktie om 0,43 SEK (0,49).
 • Ansökan om försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i USA skickades in till det amerikanska läkemedelsverket, FDA.
 • Vitrolife slutförde efter balansdagen förvärvet av Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern.
 • På en extra bolagsstämma i september beslutades att i oktober dela ut transplantationsverksamheten till aktieägarna varför denna redovisas som verksamhet under avveckling.
 • Efter beslut fattats att dela ut Vitrolifes transplantationsverksamhet fastställde Vitrolifes styrelse efter balansdagen nya finansiella mål för bolaget.

Januari - September

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

 • Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 306 MSEK (261), motsvarande en ökning om 17 procent i SEK.
 • Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 16 procent i lokala valutor och 17 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 20 procent i lokala valutor och 23 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45 MSEK (37), motsvarande en ökning om 21 procent.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (14).
 • Resultat före skatt uppgick till 44 MSEK (41). Nettoresultatet uppgick till 31 MSEK (29), vilket gav ett resultat per aktie om 1,58 SEK (1,45).
 • Det operativa kassaflödet var 40 MSEK (29).

Göteborg 1 november 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 november 2012 kl. 08:30