Information rörande utdelning av Xvivo Perfusion AB

2012-09-24 - 16:35

Enligt beslut på den extra bolagsstämman som hölls den 24 september, kommer Vitrolifes transplantationsverksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB (”Xvivo”) med dotterbolag, att knoppas av till aktieägarna genom en utdelning av aktierna i Xvivo i enlighet med ”Lex Asea”.

Beslutet innebär att aktieägare i Vitrolife automatiskt kommer att få en aktie i Xvivo för varje aktie som innehas i Vitrolife. Utdelningen kommer inte att resultera i någon skatteeffekt för nuvarande aktieägare i Vitrolife så länge som de kvarstår som ägare i Xvivo. Fördelningen av anskaffningsvärdet för aktierna kommer att beslutas av Skatteverket och kommer att publiceras på Vitrolifes och Xvivos hemsidor.

Sista dag för handel i Vitrolife med rätt till utdelning i Xvivo är 26 september. Avstämnings­dag är 1 oktober. Xvivo aktierna beräknas att ha bokats in på respektive aktieägares VP-konto den 4 oktober. Handel i Xvivo på NASDAQ OMX First North kommer att påbörjas den 8 oktober. Xvivo kommer före noteringen att publicera en bolagsbeskrivning som innehåller detaljerad information om bolaget.

Mer information finns tillgänglig på Vitrolifes och Xvivos hemsidor www.vitrolife.com/corporate samt www.xvivoperfusion.com.


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 september kl. 16:35