Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2012-03-19 - 12:00

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 19 april 2012 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 13 april 2012 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 13 april 2012.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 0,60 kronor per aktie med tisdagen den 24 april 2012 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall. Styrelseledamoten Madeleine Olsson-Eriksson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär ett oförändrat styrelsearvode.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 19 mars 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


Kontaktpersoner:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 mars 2012 kl. 12:00