Kallelse till extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

2012-08-31 - 12:00

Extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 24 september 2012 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 18 september 2012 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd tisdagen den 18 september 2012.

Vid bolagsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Beslut om utdelning av aktier i Xvivo Perfusion AB
  • Beslut om riktad nyemission

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 augusti 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 augusti 2012 kl. 12:00.