Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 september 2012 i Vitrolife AB (publ)

2012-09-24 - 16:35

  1. Beslutades om efterutdelning till aktieägarna av bolagets aktier i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB där en (1) befintlig aktie i Vitrolife AB ger rätt till en (1) aktie i Xvivo Perfusion AB i utdelning. Xvivo Perfusion AB har efter genomfört aktieägartillskott om 65.400.000 kronor från Vitrolife AB, ett bokfört värde i bolaget om 65.518.757 kronor, vilket motsvarar ett belopp om ca 3,35 kronor per aktie. Efter genomförda aktieägartillskott återstår av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen 113.799.910 kronor. Sista dag för handel i Vitrolife med rätt till utdelning i Xvivo är 26 september. Avstämningsdag skall vara den 1 oktober 2012.

  2. Beslutades om riktad nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, innan teckningstiden börjar löpa, besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande genomsnittlig slutkurs för Bolagets aktie under de femton handelsdagar som följer omedelbart efter det att Bolagets aktie handlas exklusive rätt till värdepappersutdelning om aktier i Bolagets dotterbolag Xvivo Perfusion AB baserat på en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK under samma handelsdagar.

         Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista tidigast den 25 oktober 2012 och senast den 26 oktober 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsberättigade är tidigare aktieägare i Cryo Management Ltd.

         De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 september, 2012 kl. 16:35.